Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Centrum Rolnicze Agro-Man Paweł Janikowski
ul. Przemysłowa 3
48-200 Prudnik
https://agroman24.pl/

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Centrum Rolnicze Agro-Man Paweł Janikowski
ul. Przemysłowa 3
48-200 Prudnik
https://agroman24.pl/

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 k.c.)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 k.c.)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 k.c.)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1 k.c.)

Z poważaniem

*niepotrzebne skreślić